การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ อบต.ขุนแม่ลาน้อย

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย