การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

งานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อบต.ขุนแม่ลาน้อย