การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ อบต.ขุนแม่ลาน้อย