การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต อบต.ขุนแม่ลาน้อย

o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย