การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม อบต.ขุนแม่ลาน้อย

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย