การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.ขุนแม่ลาน้อย

o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย