การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี อบต.ขุนแม่ลาน้อย

o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย