การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.ขุนแม่ลาน้อย

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย