การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระบบแท่ง อบต.ขุนแม่ลาน้อย

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระบบแท่ง

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย