การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

o48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ อบต.ขุนแม่ลาน้อย

o48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย