การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี อบต.ขุนแม่ลาน้อย

o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย