การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

ภาพกิจกรรม อบต.ขุนแม่ลาน้อย

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรชุมชนเพื่อรับรองสังคมผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย เมื่อ 26 พฤษภาคม 2565

เปิดอ่าน 1 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุแก่ ผุ้บริหาร ผู้นำชุมชน อสม. อพม. และชาวบ้านตำบลขุนแม่ลาน้อย ภายใต้โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรชุมชนเพื่อรับรองสังคมผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย