การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี อบต.ขุนแม่ลาน้อย

o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย