การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต อบต.ขุนแม่ลาน้อย

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย