การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.ขุนแม่ลาน้อย

o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย