การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.ขุนแม่ลาน้อย

o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย