การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ อบต.ขุนแม่ลาน้อย

o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย