การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ อบต.ขุนแม่ลาน้อย

o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย