การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

นโยบายมาตรฐานคุณธรรม ุจริยธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย อบต.ขุนแม่ลาน้อย

นโยบายมาตรฐานคุณธรรม ุจริยธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย