การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี อบต.ขุนแม่ลาน้อย