การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

o45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต อบต.ขุนแม่ลาน้อย

o45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย