การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )

o43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม อบต.ขุนแม่ลาน้อย

o43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ประกาศโดย : อบต.ขุนแม่ลาน้อย